Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
95 18.11.2022 privind aprobarea PUD pentru amplasare spălătorie auto automatizată și demontabilă, Totem din sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj
90 14.10.2022 privind revocarea HCL nr.33/08.04.2022, prin care s-a aprobat documentația P.U.D. pentru amplasare spălătorie auto automatizată, Totem, în localitatea Sălicea, comuna Ciurila
79 23.08.2022 privind atribuirea și încheierea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv de colectare și transport al deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri, precum și operarea și administrarea stațiilor de transfer, Lotul 1 - Zona 1 Cluj și zona 2 Huedin
78 05.08.2022 privind modificarea și completarea HCL nr. 43/14.05.2021 privind aprobarea regulamentului de organizarea a pășunatului pe raza administrativ teritorială a comunei Ciurila și sancționarea faptelor care constituie contravenții pentru distrugerea terenurilor agricole cultivate, de către animelele domestice
77 05.08.2022 privind aprobarea modificărilor tehnice și financiare realizate în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Ciurila, județul Cluj”
76 05.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ - COMPONENTA 10 - FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ”STAȚII DE ÎNCARCARE PENTRU VEHICULELE ELECTRICE” ÎN COMUNA CIURILA
75 05.08.2022 privind însușirea unei documentații cadastrale pentru prima înscriere a imobilului cu categoria folosință - drum (DE 657), situat în intravilanul și extravilanul localității satul Sălicea, comuna Ciurila, jud. Cluj
74 05.08.2022 privind aprobarea PUD pentru construire locuință unifamilială, împrejmuire, branșamente și racorduri, amenajare teren, organizare șantier, în satul Sălicea, com. Ciurila
73 05.08.2022 privind aprobarea rectificării bugetului în trim.III - anul 2022
72 05.08.2022 privind aprobarea modalității de delegare a gestiunii pentru serviciul de alimentare cu apă din localitatea Șutu, către Compania de Apă Arieș S.A. Turda
71 05.08.2022 privind aprobarea ajustării valorii contractului de lucrări nr. 5928 din 19.11.2018 conform O.U.G: 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
70 05.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului ”Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere În Comuna Ciurila, Județul Cluj”
69 05.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere În Comuna Ciurila, Județul Cluj - Accese Proprietăți”
68 05.08.2022 privind aprobarea modifcării valorii contractului de lucrări nr. 5928 din 19.11.2018 privind ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Ciurila, județul Cluj”
67 05.08.2022 privind aprobarea contractului de asociere a comunei Ciurila în vederea constituirii Regiei Autonome ”Ocolul Silvic Șoimul Arieș” (...)
66 05.08.2022 privind aprobarea PUZ pentru introducere teren în intravilan și parcelarea lui pentru construirea locuințe în sat Sălicea, com. Ciurila
65 05.08.2022 privind aprobarea PUD pentru construire casă unifamilială, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane, în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj
34 08.04.2022 privind aprobarea PUD pentru construire casă unifamilială, fosă septică, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane, în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj
33 08.04.2022 privind aprobarea PUD pentru amplasare spălătorie auto automatizată și demontabilă, Totem, din sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj
20 11.03.2022 privind aprobarea PUD pentru construire casă de locuit și împrejmuire în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj
19 11.03.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2022, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare
18 11.03.2022 privind însușirea documentației cadastrale pentru prima înscriere a 5 imobile cu categoria de folosință - drum, situate în Comuna Ciurila, jud. Cluj
17 11.03.2022 privind aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ pe raza unității administrativ teritorială - Ciurila în anul școlar 2022-2023
16 11.03.2022 privind aprobarea numărului burselor școlare aferente semestrului al II-lea a anului școlar 2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Ciurila, Județul Cluj
15 11.03.2022 privind încetarea contractului de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public sau privat al comunei Ciurila nr. 2873/24.06.2015
14 11.03.2022 privind încetarea contractului de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public sau privat al comunei Ciurila nr. 5294/06.11.2019
13 11.03.2022 privind avizarea pentru efectuarea lucrărilor de implementare a proiectului ”Conectare rețea fibră optică site Orange România CL0365” în loc. Sălicea, com. Ciurila
12 11.03.2022 privind aprobarea rectificării bugetului în trim. I anul 2022
11 11.03.2022 privind acordarea unui mandat special dlui primar Popa Teodor Cristinel, pentru a aproba în adunarea generală a membrilor Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj, (AMTPC), modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 42/29.12.2018, în sensul atribuirii în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a automatului de eliberare legitimații de călătorie aflat în domeniul privat al comunei Florești, ce face parte din investiția ”Achiziționare automat de eliberare legitimații de călătorie”
10 04.02.2022 privind aprobarea ORGANIGRAMEI și al STATULUI DE FUNCȚII pentru aparatul de specialiatate al primarului comunei Ciurila pentru anul 2022
09 04.02.2022 privind aprobarea tarifului de sortare, operare TMB RADP Cluj-Napoca, transfer și depozitare a deșeurilor la CMID Cluj de 257,36 lei / tona fără TVA
08 04.02.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și alegerea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractului de lucrări pentru: Proiectare și execuție ”Refacere podeț în localitatea Filea de Jos, comuna Ciurila, județul Cluj”
07 04.02.2022 privind aprobarea PUD pentru construire două locuințe unifamiliale, acces, împrejmuire, racorduri și branșamente la rețelele de utilități urbane în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj
06 04.02.2022 privind aprobarea PUD pentru construire locuință unifamilială, amenajări exterioare, microstație de epurare, acces, împrejmuire, racorduri și branșamente, în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj
05 04.02.2022 privind aprobarea utilizării în cursul anului 2022 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2021 pentru secțiunea de funcționare
04 04.02.2022 privind aprobarea utilizării în cursul anului 2022 a excedentului anual al bugetului local pe sursa A și E rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2021 pentru secțiunea de dezvoltare
03 04.02.2022 privind aprobarea bugetului local al Comunei Ciurila pentru anul 2022
02 06.01.2022 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021 la sursa E din excedentul bugetar înregistrat la finele anilor precedenți
01 06.01.2022 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021 la sursa A din excedentul bugetar înregistrat la finele anilor precedenți
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
- 23.08.2022 privind încetarea contractului de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public sau privat al comunei Ciurila nr. 2895/25.06.2015
- 10.08.2022 Privind acordarea unui mandat special, reprezentatului UAT Ciurila, în adunarea generală a membrilor Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) spre a aproba modificarea contractului de delegare a gestiunii nr. 42/29.12.2018, dintre A.M.T.P.C. și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., potrivit H.C.L. Cluj-Napoca nr.460/2022
- 09.08.2022 Privind trecerea în domeniul public al Comunei CIURILA și predarea bunurilor de protocol către Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazin Hidrografic Someș Tisa, în scopul delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă către Compania de Apă Someș S.A. Cluj
- 2022 Privind aprobarea Regulamentului privind promovarea acțiunilor având ca obiect transformarea amenzilor contravenționale în muncă neremunerată în folosul comunității
- 10.08.2022 Privind aprobarea rectificării bugetului în trim. III anul 2022
- 2022 Privind aprobarea închirierii prin licitație publică a bazei sportive din sat Sălicea, comuna Ciurila și a unui teren aferent situat între cele două drumuri județene, 107 R și 103 Z, pentru desfășurarea de activități sportive și pentru susținerea unor activități de alimentație publică cu caracter nepermanent
- 13.05.2022 Privind aprobarea contractului de asociere al comunei Ciurila în vederea constituirii Regiei Autonome „Ocolul Silvic Soimul Aries, constituirea Regiei Autonome “Ocolul Silvic Soimul Aries” în vederea gospodăririi fondului forestier propriu al unităţilor administrativ-teritoriale: Comuna Aiton,Comuna Baciu, Comuna Ceanu Mare, Comuna Ciurila, Comuna Luna, Comuna Mihai Viteazu, Comuna Moldovenesti, Comuna Papiu Ilarian, Comuna Petrestii de Jos, Comuna Sandulesti, Comuna Sanger, Comuna Taureni, Comuna Tritenii de Jos, Municipiul Turda, Comuna Tureni, Comuna Valea Larga, Comuna Viisoara, Comuna Zau de Campie şi aprobarea Regulamentului activităţii de administrare a pădurilor în regim silvic
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
- 23.08.2022 privind încetarea contractului de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public sau privat al comunei Ciurila nr. 2895/25.06.2015 -
- 10.08.2022 Privind acordarea unui mandat special, reprezentatului UAT Ciurila, în adunarea generală a membrilor Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) spre a aproba modificarea contractului de delegare a gestiunii nr. 42/29.12.2018, dintre A.M.T.P.C. și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., potrivit H.C.L. Cluj-Napoca nr.460/2022 -
- 09.08.2022 Privind trecerea în domeniul public al Comunei CIURILA și predarea bunurilor de protocol către Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazin Hidrografic Someș Tisa, în scopul delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă către Compania de Apă Someș S.A. Cluj -
- 2022 Privind aprobarea Regulamentului privind promovarea acțiunilor având ca obiect transformarea amenzilor contravenționale în muncă neremunerată în folosul comunității -
- 10.08.2022 Privind aprobarea rectificării bugetului în trim. III anul 2022 -
- 2022 Privind aprobarea închirierii prin licitație publică a bazei sportive din sat Sălicea, comuna Ciurila și a unui teren aferent situat între cele două drumuri județene, 107 R și 103 Z, pentru desfășurarea de activități sportive și pentru susținerea unor activități de alimentație publică cu caracter nepermanent -
- 13.05.2022 Privind aprobarea contractului de asociere al comunei Ciurila în vederea constituirii Regiei Autonome „Ocolul Silvic Soimul Aries, constituirea Regiei Autonome “Ocolul Silvic Soimul Aries” în vederea gospodăririi fondului forestier propriu al unităţilor administrativ-teritoriale: Comuna Aiton,Comuna Baciu, Comuna Ceanu Mare, Comuna Ciurila, Comuna Luna, Comuna Mihai Viteazu, Comuna Moldovenesti, Comuna Papiu Ilarian, Comuna Petrestii de Jos, Comuna Sandulesti, Comuna Sanger, Comuna Taureni, Comuna Tritenii de Jos, Municipiul Turda, Comuna Tureni, Comuna Valea Larga, Comuna Viisoara, Comuna Zau de Campie şi aprobarea Regulamentului activităţii de administrare a pădurilor în regim silvic -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
95 18.11.2022 privind aprobarea PUD pentru amplasare spălătorie auto automatizată și demontabilă, Totem din sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj -
90 14.10.2022 privind revocarea HCL nr.33/08.04.2022, prin care s-a aprobat documentația P.U.D. pentru amplasare spălătorie auto automatizată, Totem, în localitatea Sălicea, comuna Ciurila -
79 23.08.2022 privind atribuirea și încheierea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv de colectare și transport al deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri, precum și operarea și administrarea stațiilor de transfer, Lotul 1 - Zona 1 Cluj și zona 2 Huedin -
78 05.08.2022 privind modificarea și completarea HCL nr. 43/14.05.2021 privind aprobarea regulamentului de organizarea a pășunatului pe raza administrativ teritorială a comunei Ciurila și sancționarea faptelor care constituie contravenții pentru distrugerea terenurilor agricole cultivate, de către animelele domestice -
77 05.08.2022 privind aprobarea modificărilor tehnice și financiare realizate în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Ciurila, județul Cluj” -
76 05.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ - COMPONENTA 10 - FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ”STAȚII DE ÎNCARCARE PENTRU VEHICULELE ELECTRICE” ÎN COMUNA CIURILA -
75 05.08.2022 privind însușirea unei documentații cadastrale pentru prima înscriere a imobilului cu categoria folosință - drum (DE 657), situat în intravilanul și extravilanul localității satul Sălicea, comuna Ciurila, jud. Cluj -
74 05.08.2022 privind aprobarea PUD pentru construire locuință unifamilială, împrejmuire, branșamente și racorduri, amenajare teren, organizare șantier, în satul Sălicea, com. Ciurila -
73 05.08.2022 privind aprobarea rectificării bugetului în trim.III - anul 2022 -
72 05.08.2022 privind aprobarea modalității de delegare a gestiunii pentru serviciul de alimentare cu apă din localitatea Șutu, către Compania de Apă Arieș S.A. Turda -
71 05.08.2022 privind aprobarea ajustării valorii contractului de lucrări nr. 5928 din 19.11.2018 conform O.U.G: 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile -
70 05.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului ”Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere În Comuna Ciurila, Județul Cluj” -
69 05.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere În Comuna Ciurila, Județul Cluj - Accese Proprietăți” -
68 05.08.2022 privind aprobarea modifcării valorii contractului de lucrări nr. 5928 din 19.11.2018 privind ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Ciurila, județul Cluj” -
67 05.08.2022 privind aprobarea contractului de asociere a comunei Ciurila în vederea constituirii Regiei Autonome ”Ocolul Silvic Șoimul Arieș” (...) -
66 05.08.2022 privind aprobarea PUZ pentru introducere teren în intravilan și parcelarea lui pentru construirea locuințe în sat Sălicea, com. Ciurila -
65 05.08.2022 privind aprobarea PUD pentru construire casă unifamilială, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane, în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj -
34 08.04.2022 privind aprobarea PUD pentru construire casă unifamilială, fosă septică, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane, în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj -
33 08.04.2022 privind aprobarea PUD pentru amplasare spălătorie auto automatizată și demontabilă, Totem din sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj -
20 11.03.2022 privind aprobarea PUD pentru construire casă de locuit și împrejmuire în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj -
19 11.03.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2022, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare -
18 11.03.2022 privind însușirea documentației cadastrale pentru prima înscriere a 5 imobile cu categoria de folosință - drum, situate în Comuna Ciurila, jud. Cluj -
17 11.03.2022 privind aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ pe raza unității administrativ teritorială - Ciurila în anul școlar 2022-2023 -
16 11.03.2022 privind aprobarea numărului burselor școlare aferente semestrului al II-lea a anului școlar 2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Ciurila, Județul Cluj -
15 11.03.2022 privind încetarea contractului de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public sau privat al comunei Ciurila nr. 2873/24.06.2015 -
14 11.03.2022 privind încetarea contractului de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public sau privat al comunei Ciurila nr. 5294/06.11.2019 -
13 11.03.2022 privind avizarea pentru efectuarea lucrărilor de implementare a proiectului ”Conectare rețea fibră optică site Orange România CL0365” în loc. Sălicea, com. Ciurila -
12 11.03.2022 privind aprobarea rectificării bugetului în trim. I anul 2022 -
11 11.03.2022 privind acordarea unui mandat special dlui primar Popa Teodor Cristinel, pentru a aproba în adunarea generală a membrilor Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj, (AMTPC), modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 42/29.12.2018, în sensul atribuirii în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a automatului de eliberare legitimații de călătorie aflat în domeniul privat al comunei Florești, ce face parte din investiția ”Achiziționare automat de eliberare legitimații de călătorie” -
10 04.02.2022 privind aprobarea ORGANIGRAMEI și al STATULUI DE FUNCȚII pentru aparatul de specialiatate al primarului comunei Ciurila pentru anul 2022 -
09 04.02.2022 privind aprobarea tarifului de sortare, operare TMB RADP Cluj-Napoca, transfer și depozitare a deșeurilor la CMID Cluj de 257,36 lei / tona fără TVA -
08 04.02.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și alegerea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractului de lucrări pentru: Proiectare și execuție ”Refacere podeț în localitatea Filea de Jos, comuna Ciurila, județul Cluj” -
07 04.02.2022 privind aprobarea PUD pentru construire două locuințe unifamiliale, acces, împrejmuire, racorduri și branșamente la rețelele de utilități urbane în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj -
06 04.02.2022 privind aprobarea PUD pentru construire locuință unifamilială, amenajări exterioare, microstație de epurare, acces, împrejmuire, racorduri și branșamente, în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj -
05 04.02.2022 privind aprobarea utilizării în cursul anului 2022 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2021 pentru secțiunea de funcționare -
04 04.02.2022 privind aprobarea utilizării în cursul anului 2022 a excedentului anual al bugetului local pe sursa A și E rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2021 pentru secțiunea de dezvoltare -
03 04.02.2022 privind aprobarea bugetului local al Comunei Ciurila pentru anul 2022 -
02 06.01.2022 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021 la sursa E din excedentul bugetar înregistrat la finele anilor precedenți -
01 06.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020 la sursa A din execedentul bugetar înregistrat la finele anilor precedenți -
Nr. Data Scurtă descriere Observații