Organizare concurs post vacant sofer 30.03.2017

Primaria comunei Ciurila anunta organizarea concursului in vederea ocuparii urmatoarelor posturi:
1. denumirea post:sofer- post vacant
2. nivelul posturilor scoase la concurs: functie contractuala de executie
3. documente solicitate in vederea intocmirii dosarului de concurs:
Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente
– cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii sau institutie publice organizatoare
copia actului de identitate sau orice alt document carea atesta identitatea potrivit legii, dupa caz
– un CV
– copie permis conducere, vechime in specialitatea -3 ani
– aviz psihologic
copiile diplomelor de studiu si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari
– copie conform cu originalul a carnetului de munca sau duapa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor
– cazierul judiciar
– adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate
– declaratii pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica
Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale , care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
Data limita/ora/loc pentru depunerea dosarului de concurs
Dosarele de concurs pot fi depuse de catre solicitanti in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, respectiv pana la data de 23.03.2017,ora 12,00, la sediul Primariei Ciurila, Compartimentul Secretariat.
Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se vor afisa in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data exirarii termenului de depunere a dosarelor, la sediul Primariei Ciurila, cu mentiunea „Admis” sau „Respins”.
alte informatii la secretariat com. Ciurila:tel. 0364806500
Conditii pentru ocuparea postului
criterii generale:
sa aiba cetatenia romana si domiciliul stabil in Romania
sa nu aiba antecedente penale
sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei
sa aiba capacitate deplina de exercitiu
sa cunoasca limba romana scris si vorbit
sa indeplineasca conditiile de studiu prevazute de lege pentru functia contractuala vacanta
Criterii specifice:
studii generale
abilitati foarte bune de comunicare
sa aiba domiciliul in localitatea unde se desfasoara activitatea sau localitatile invecinate
capacitate de a lucra in conditii de stres
disponibilitate de lucru in echipa
abilitati de planificare si organizare a activitatilor
Aptitudini:cooperare, disciplina, atentie
Tipul probelor de concurs/loc/data/ora desfasurarii:
Proba scrisa 30 martie 2017 ora 10, 00
Proba practica la sediul primariei
Interviu la sediul primariei

COMUNA CIURILA
PRIMAR POPA TEODOR CRISTINEL

Bibliografie pentru concursul de ocupare a postului de sofer
-Legea 215/2001- Legea administrației publice locale, republicata
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
republicată
– Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice