Autorizatie de construire nr 14 din 01.02.2017

Ca urmare a cererii adresate de COMUNA CIURILA, cu sediul in judelul CLUJ,

comuna CIURILA, localitatea CIURILA, nr.5, cod pogtal 407231,telefon/fax 0364 806 500,

pentru S.C. COMPANIA DE APA SOMES S.A., cu sediul in municipiul Cluj-Napoca,

bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 79, inregistrati la nr. 945/133 din 13.01 .2017,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii

lucrarilor de construclii, republicata, cu modificdrile si completirite ulterioare,

SE AUTORIZEAZA

executarea lucrarilor de construire pentru:

ALIMENTARE CU APA POTABILA IN.LOCALITATEA SALICEA,

COMUNA C!UR!LA, JUDETUL CLUJ

Lucrarile constau in urmdtoarele:

– alimentarea cu apa potabila se face din sistemul de alimentare cu apa Cluj-Napoca-

-Feleacu-Casele Micesti aflat in curs de execulie. Debitul de apa va fi preluat din conducta

PEHD cu diametrul de 125 mm pana la iesirea din localitatea Casele Micesti, de unde va fi

condus inspre rezervorul de inmagazinare suprateran din zona cea mai inalta a localitatii.