ANUNT PRIVIND INTENTIA DE REACTUALIZARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI CIURILA ETAPA DE ELABORARE SI DOCUMENTARE A STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Data 24.01. 2017
ANUNT
PRIVIND INTENTIA DE REACTUALIZARE A PLANULUI
URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI CIURILA
ETAPA DE ELABORARE SI DOCUMENTARE A STUDIILOR DE
FUNDAMENTARE
Consiliul Local si Primaria Comunei Ciurila, invita cetatenii Comunei Ciurila, in data
de 10.03.2017, ora 11:00, la sediul Primariei Comunei Ciurila-sala de sedinte, pentru
participarea la dezbateri in vederea transmiterii de comentarii , observatii, propuneri sau nevoi
exprimate in privinta reactualizarii PUG Ciurila (Plan Urbanistic General)- extinderea
intravilanelor localitatilor componente ale comunei Ciurila, etapa de documentare si elaborare a
studiilor de fundamentare, avand in vedere ca P.U.G Ciurila aflat in vigoare in prezent a fost
elaborat in anul 2005 si aprobat prin HCL 30/9.12.2005, perioada in care au intervenit
schimbari majore in viata sociala si economica.
Consliliul Local al Comunei Ciurila prin
Primar Popa Teodor Cristinel
Consilier juridic,
Trif Mirela