Anunt privind inchirierea suprafetelor de pajisti din domeniul public sau privat al comunei Ciurila

 

                                                                       ANUNT

privind licitatia publica deschisa cu strigare in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor disponibile  pe raza Comunei Ciurila in anul 2017

Consiliul local al comunei Ciurila, jud. Cluj anunta scoaterea la licitatia publica deschisa cu strigare in vederea inchirierii suprafetei de 271,5 ha pasune comunala, situata in extravilanul localitatilor  Prunis, Filea de Jos, Padureni, Sutu.

Licitataia publica deschisa cu strigare se organizeaza in data de 03.05.2017, ora 10:00, la sediul Primariei comunei Ciurila, jud. Cluj.

Termenul limita de depunere  a documentatiei pentru participarea la licitatie publica deschisa in vederea inchirierii pajistilor din domeniul public sau privat al com. Ciurila  este data de 02.05.2017,  ora 16 :00,  la secretariatul Primariei comunei Ciurila .

Dosarul de participare la licitatie va contine urmatoarele documente :

 • Cerere de solicitare pentru participarea la licitatie ;
 • Taxa de participare la licitatie in valoare de 20 lei ;
 • Contravaloarea caietului de sarcini aferent licitatiei in suma de 20 lei ;
 • Copie dupa actul de identitate al ofertantului in cazul persoanelor fizice ;
 • Certificatul de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de Primaria comunei Ciurila din care sa reiasa ca ofertantul( persoana fizica sau juridica ) nu are obligatii(datorii) restante la bugetul local valabil la data depunerii ofertei in original ;
 • Dovada inregistrarii in Registrul National al Exploatatiilor si detinerii exploatatiei pe raza administrativ teritoriala unde se afla pasunea inchiriata- adeverinta de la medicul veterinar de circumscriptie privind : codul exploatatiei, locul exploatatiei si numarul de animale detinute la data depunerii ofertei ;
 • Act constitutiv statut- din care sa rezulte ca poate desfasura activitati de cresterea a animalelor -copie conform cu originalul pentru persoanele juridice ;
 • Certificat de inregistrare CUI-copie conform cu originalul pentru persoanele juridice ;
 • Autorizatie de functionare- copie conform cu originalul pentru persoanele juridice ;
 • Autorizatie sanitar veterinara- copie conform cu originalul pentru persoanele juridice .
 • Procura autentificata la notar in cazul in care ofertantul(persoana fizica sau juridica) participa la licitatie prin reprezentant .

Caietul de sarcini si  regulamentul de organizare si desfasurare a licitatiei publice deschise cu strigare privind inchirierea suprafetei de 271,5 ha pajisti apartinand domeniului public sau privat al  comunei Ciurila se pot procura de la secretariatul Primariei com. Ciurila, incepand cu data de 24.04.2017.

PRIMAR,

POPA TEODOR CRISTINEL